Společnost Profit Finance s. r. o. vydává tento etický kodex, kterým se zavazuje řídit nejen ona sama, ale především všichni její finanční poradci, pojišťovací a úvěroví zprostředkovatelé (dále uváděni všichni jako „poradce“).
bullet Poradce při poskytování svých služeb klientovi jedná vždy tak, aby dodržoval platné právní předpisy, vnitřní předpisy vydané společností, dobré mravy a profesní standardy v odboru.
bullet Poradce poskytuje své služby klientovi s odbornou péčí a s ohledem na nejlepší zájem klienta. V souvislosti s tímto se zavazuje poradce pravidelně vzdělávat ve svém oboru, aby mohl klientovi sdělit o poskytované službě či produktu aktuální informace.
bullet Poradce považuje zájem svého klienta za nadřazený nejen jeho vlastním zájmům, ale rovněž zájmům společnosti Profit Finance s. r. o., partnerských společností i všem jiným zájmům.
bullet Zásadou každého poradce je individuální a osobní přístup ke každému klientovi.
bullet Poradce vůči klientovi vystupuje vždy čestně, sděluje mu o poskytnutých službách a o stavu zařizování klientových věcí úplné a pravdivé informace.
bullet Poradce vždy klientovi jasně, srozumitelně a úplně vysvětlí smysl a dopad všech jeho rozhodnutí, zejména pak ve vztahu k riziku, likviditě a výnosu jeho kroků.
bullet Poradce s klientem aktivně komunikuje, odpovídá na jeho dotazy a snaží se bez zbytečného odkladu řešit s ním všechny nastalé situace vč. vyřizování jeho případných reklamací a stížností.
bullet Veškeré informace, které poradce od klienta obdrží, se považují za důvěrné a takto s nimi poradce nakládá.
bullet Prioritou poradce je spokojený klient.